Zachranme Skanzen MHD v Brne-Lisni

Pasaz z VS 2006 tykajici se trati ze Stranske Skaly

04.10.2010 21:55

 rekonstrukční práce na této předměstské trati započaly v roce 1989 a do roku

1995 zde TMB výlučně z vlastních prostředků v rámci příspěvku na činnost uvolnilo

3.039 mil. Kč. Projekt rekonstrukce byl zpracován v roce 1991 a na základě

výběrového řízení byla vybrána firma Dopravní stavby Praha s.r.o. Financování mělo

být pokryto z prostředků TMB a účelových prostředků z „Fondu záchrany“. Pro rok

1996 z rozpočtu muzea bylo vyčleněna částka 3 mil. Kč. na pokračování

rekonstrukčních prací. Vzhledem k tomu, že naše organizace byla postižena

restitučními nároky, což v konečném důsledku znamenalo ztrátu hlavní budovy na

Orlí ulici a několika depozitářů, bylo nutno tyto finanční prostředky předisponovat na

vystěhování TMB z příslušných objektů a záchranu sbírkového fondu muzea. Až do

roku 2005 byly veškeré finanční prostředky použity na záchranu a tvorbu nového

muzea včetně jeho ostatních fondů z celkem třiceti sledovaných. Vzhledem k tomu,

co postihlo naši organizaci bylo jasné, že na rekonstrukci trati se finančně nemůžeme

podílet. Proto se hledaly cesty jak celé věci napomoci. Došlo k řadě jednání

s Magistrátem města Brna (MMB) a dalšími zainteresovanými složkami, která vedla

k úvaze, že tratě by mohlo být využito k zabezpečení dopravní obslužnosti koncové

části městské části Líšně, kde vzniká nové sídliště. Výsledkem bylo zpracování TEZ

Rekonstrukce tramvajové trati Stránská skála – Líšeň. Náklady investice byly

vyčísleny na 169,5 mil. Kč pro jednokolejnou variantu a 225, 335 mil. Kč pro

dvoukolejnou variantu. V roce 2001 byl o neutěšeném stavu tratě informován ministr

kultury Pavel Dostál a primátor města Brna Petr Duchoň. Ministr reagoval dopisem

v němž konstatoval, že potřebné kroky k nápravě jsou projednávány s MMB a DPmB.

Odpověď z MMB dosud nepřišla.

Určitým problémem, o kterém se jednalo v roce 2002, bylo vyřešení smyčky.

Byly představeny tři varianty řešení. Ke konci tohoto roku se počaly objevovat

signály, že nové vedení MMB nebude podporovat rekonstrukci tratě, což se potvrdilo

na schůzi RMB R3/177 ze dne 31. 10. 2002, která nedoporučila schválit návrh TEZ

„Rekonstrukce tramvajové trati Stránská skála – Líšeň“. Přesto se ještě koncem

listopadu podařilo přepracovat TEZ zahrnující pouze obnovu jedné koleje bez

trolejového vedení pro účely návozu historických tramvají na kulturní akce pořádané

městem s celkovými náklady 43 mil. Kč.

V následujícím roce Dopravní stavby Brno vypracovaly aktualizovaný

nabídkový rozpočet na obnovu jedné koleje bez elektrifikace s využitím vytěžených

materiálů a sponzorského příspěvku firmy ve výši 19 067 734,44 Kč. Trať by takto

sloužila pouze jako svážná trať k napojení na smyčku u Stránské skály. DPmB

v budoucnosti neuvažuje o využívání tratě od jejího dělení v Juliánově směrem na

Vinohrady a zmíněnou Stránskou skálu. Tímto se tak prodlouží trať o další 1,2 km.

V roce 2004 byla prověřována možnost financování opravy tratě s využitím

programu SROP. Při jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj se ukázalo, že

podmínky financování v podstatě neumožňují TMB tento program využít.

. Podle informací od DPmB se ani v současné době neuvažuje o obnovení této

tratě a jejím využití k zabezpečení dopravní obslužnosti tohoto konce Líšně. To je

z hlediska životaschopnosti celé tratě jedna ze zásadních otázek. Zajištění

rekonstrukce údržby a provozu tratě dlouhé téměř čtyři kilometry odpovídající všem

platným předpisům pro její provozování je pro TMB prakticky nemožné.

V současné době naše instituce zpracovává novou koncepci TMB až do roku

2013, ve které je na základě současných informací pamatováno na řešení tohoto

problému zejména vzhledem k záchraně sbírky kolejových vozidel, Jsou již

podnikány určité kroky pro vyřešení situace, ale o těch je předčasné mluvit, dokud

nenabudou konkrétnějších forem.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode